Hvordan opprettholde et høyt fokus på fysisk trening under håndballsesong?


IAJ_1697_2
Fysisk trening har i håndballmiljøet fått anerkjennelse som en viktig del av treningen. Fysisk trening gjøres både med hensikt å forbedre prestasjoner, og som et ledd i å redusere antall skader. Til tross for at mange er enige om viktigheten av fysisk trening, blir ofte fysisk trening nedprioritert til fordel for håndballtrening og kamper.

Om fysisk trening skal prioriteres er riktig kompetanse og god treningsplanlegging helt avgjørende.

Kompetanse

Kompetanse er viktig slik at den fysiske treningen som gjennomføres holder høy kvalitet. Det er derfor viktig at fagpersoner er involvert, enten med selve gjennomføringen og/ -eller med kompetanseformidling til håndballtrenerne. Mange elementer av den prestasjonsfremmende og skadeforebyggende treningen vil kunne gjennomføres av håndballtrenere, forutsatt at det faglige innholdet er godt gjennomtenkt og forankret i idrettsvitenskapen. Når utøvere kommer i en alder hvor det er naturlig å begynne med styrketrening med tyngre ytre belastning, bør fagpersoner være aktivt til stedet under gjennomføring og innlæring av god teknikk. En god fagperson vil kvalitetssikre at innholdet er tilpasset utøverens individuelle behov og idretten det trenes for.

Dårlig treningsplanlegging og prioriteringer

I en helhetlig utvikling bør det legges til rette for utvikling av både fysiske, tekniske, taktiske og mentale ferdigheter, samtidig som den totale treningsbelastningen ikke må bli så høy at den påfører spillere en unødvendig høy skaderisiko. Ekstra utfordrende er det å planlegge gode treningsuker for spillere som trener og spiller på ulike arenaer gjennom hospitering til eldre lag, region/ landslagssamlinger, og trening i skoletid. God planlegging og kommunikasjon er helt nødvendig for å ivareta en optimal mengde og kvalitet på den fysiske treningen. Kommunikasjonen må være tett nok til at treningshverdagen kan kontinuerlig tilpasses utøverens skiftende behov.

Noen typiske situasjoner som påvirker mengde og kvalitet i fysisk trening:

  1. Frykt for at den fysiske treningen (og spesielt styrketrening) hemmer prestasjon under kamp.

Med kontinuitet i den fysiske treningen er det ingen grunn til at en tilpasset fysisk trening (f.eks. styrketrening), skal gi negative konsekvenser for prestasjonen i påfølgende kamp. For landslagene i Norge er det vanlig å legge inn egne fysiske økter under mesterskap. Det er derfor ironisk at enkelte trenere i aldersbestemt håndball er redde for at den fysiske treningen vil hemme prestasjonen i kamp, spesielt når utvikling (og ikke resultatet i kampen) skal være det viktigste fokuset.

  1. Frykt for at man trener for lite håndball.

Skal man bli en god håndballspiller er det viktig å trene nok håndball. Likevel må den tiden man har til rådighet, disponeres på en slik måte at alle ferdigheter sikres en god utvikling. Fysisk trening må derfor vies tid om man skal kunne forvente en god utvikling. Det er viktig å minne seg på at et mål med fysisk trening er å redusere skader og at ingenting er mer hemmende for individuell utvikling enn skader.

Fordi håndballtreningen i stor grad også ivaretar og utvikler mange fysiske ferdigheter, som f.eks. utholdenhet, bør den fysiske treningen fokusere på å ivareta utvikling av de fysiske ferdighetene som ikke blir optimalt utviklet gjennom håndballtrening. Styrke- og kraftutvikling bestemmes for eksempel av faktorer som ikke blir optimalt påvirket av håndballtrening.

  1. Spillere mister fysiske økter under hospitering til andre lag i klubben.

Håndballtrenere vil gjerne ha mange spillere på trening både for å kunne gjennomføre gode treninger og for å kunne forberede seg best mulig til kamper. Det er derfor en enkel løsning å la spilleren «slippe» den fysiske treningen, og benytte denne treningsdagen til hospitering. Konsekvensen for spillerne det gjelder, er økt mengde håndballtrening og redusert mengde fysisk trening. Det er viktig å forstå at restitusjonstiden etter håndballtrening eller kamp kan være flere dager, og at tålegrensen for hvor mye håndball en tåler er relativt lav sammenlignet med mange andre treningsformer.

Det kan være gode vurderinger bak å la spillere hospitere, men om spillere mister planlagt fysisk trening bør det planlegges for at øktene tas igjen andre dager. For at dette skal være mulig kan det være nødvendig at spillere står over håndballtrening med eget lag for å kunne gjennomføre den tapte fysiske treningen.

  1. Spillere spiller mange kamper

Ved høy kampbelastning over lengre perioder er det viktig at dette ikke går ut over mengden fysisk trening. Det bør derfor gjøres justeringer i antall håndballtreninger (eller spilleren bør spillere færre kamper) slik at den fysiske treningen kan opprettholdes.

Det er viktig å være klar over at skaderisiko øker ved høy kampbelastning. Ved for høy kampbelastning over tid hjelper det lite om spillere gjennomfører fysisk trening, skaderisiko vil uansett være høy.

  1. Spillere må gjennomføre fysisk trening uten oppfølging

Det er dessverre ikke uvanlig at fysisk trening er noe spillere må gjennomføre uten god hjelp fra fagpersoner. Det er ikke slik at det å gå inn på et treningssenter i utgangspunktet er prestasjonsfremmende og skadeforebyggende. Treningen må tilpasses nivået på gruppen og være forankret i håndballens arbeidskrav. Øvelser må læres og følges opp over tid slik at gjennomføringen holder høy kvalitet. Uten god oppfølging kan fysisk trening i verste fall bidra til økt mengde skader.

I et lag er ofte noen spillere flinkere til å følge opp individuelle treningsøkter enn andre. Ikke uvanlig er at det at spillere dropper den fysiske treningen ettersom trenere uansett ikke er til stedet på trening. Dette er selvfølgelig uheldig for spilleren selv med tanke på egen utvikling, men også svært negativt med tanke på treningskulturen innad i laget. Hvis hovedmålsettingen for laget og den enkelte er optimal utvikling så bør treningen gjennomføres av alle. Fysisk trening må da prioriteres like høyt som håndballtrening.

 

Oppsummering:

  1. Idrettslag trenger å knytte til seg fagpersoner som både står for gjennomføring av trening og kunnskapsformidling til håndballtrenerne.
  2. God treningsplanlegging er viktig for kvalitet og kvantitet i den fysiske treningen. Der spiller er involvert i flere lag (og eventuelt skoler) er kommunikasjon og god informasjonsflyt viktig.

Takk til Ingrid Anderson- Jensen for lån av bilde.